top of page

Lausunto: Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevat asetusluonnokset

20.2.2024

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diako lausui opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksessä käsitellään muun muassa lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, toimia lukuvuosimaksujen kiertämisen ehkäiseksi, tilauskoulutusta ja korkeakouluhakemusten käsittelymaksun palauttamista muualla kuin EU/ETA‐alueella suoritetulla koulutuksella hakeville.

 

​Esitetty rahoitusmalli rankaisee niitä korkeakouluja, sekä aloja, joissa on paljon alanvaihtajia (esimerkiksi sote-alaa). Rahoituksen painottaminen ensikertalaisiin ei automaattisesti kasvata ensikertalaisten määrää vaan se lisää paineita ensikertalaisille ensimmäisen korkeakoulupaikan valintaan. Ensikertalaisuuden menettäminen on monelle vaikea paikka, sillä sen menetettyään korkeakouluun pääseminen on vaikeampaa, kun aloituspaikkoja on vähemmän tarjolla. Ensikertalaisuuskiintiö on myös eriarvoistavaa eri taustoista tuleville ihmisille.

 

​Korkeakoulun vaikuttamismahdollisuudet opiskelijoiden valmistumiseen ovat melko pienet. Opiskelijoiden valmistumiseen vaikuttaa esimerkiksi toimeentulo ja siihen kohdistuvat leikkaukset, joihin korkeakoulu ei pysty vaikuttamaan. Opiskelijoiden toimeentulon leikkaukset lisäävät opiskelijoiden stressiä ja näin huonontavat opiskeluhyvinvointia sekä ajavat opiskelijoita yhä enenevissä määrin töihin. Nämä kaikki hidastavat opintojen etenemistä. Toisen samantasoisen tutkinnon kertoimen laskeminen puolestaan heikentää mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Näemme, että kertoimen laskeminen voi kannustaa korkeakouluja nostamaan ensikertalaiskiintiötä, mikä vaikeuttaa alanvaihtoa ja uudelleenkouluttautumista. Näitä olisi tärkeä tukea, jotta tulevaisuuden elinkeinoelämällä riittää osaavaa työvoimaa.

 

​Tavoite siitä, että suomalaisen henkilötunnuksen omaavien henkilöiden osaaminen hyödyntäisi suomalaista työelämää (OKM 2024, 48) ja vahvistaisi Suomeen jäämisen todennäköisyyksiä on ymmärrettävä. Huomioiden kuitenkin, että suomalaisen henkilötunnuksen saaminen voi olla erityisen haastavaa juuri heille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteistä eniten hyöytyisivät, näkisimme, että ehdotuksella on kielteinen vaikutus erityisesti turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuuksia ajatellen. Tämä ei myöskään lisää mahdollisuuksia työelämän kannalta, sillä tarvetta on myös jo valmiin oman tutkinnon täydentämismahdollisuuksille. Muutoksella ei tulisi heikentää kansainvälisyyden toteutumista korkeakoulutuksessa eikä vähentää, saati estää osallistumismahdollisuuksia.​

Yhdymme rahoitusmallin tavoitteisiin korkeakoulutettujen määrän lisäämisestä mutta näemme, että rahoitusmallin suorituskeskeisyys ei edistä opetuksen laatua eikä korkeakouluyhteisön hyvinvointia. Nopean valmistumisen painotus vaikuttaa haitallisesti sekä oppimiseen että opetuksen laatuun, jolloin opiskelija ei ehdi syventyä opintoihinsa ja kehittää oman alansa osaamista. Elinkeinoelämälle ei ole eduksi, jos korkeakoulutettujen määrä kasvaa mutta koulutuksen laatuun ei panosteta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon puolesta,

Sanja Laitinen-Lindelöf

O'Diakon hallituksen puheenjohtaja

bottom of page