top of page

O’Diakon hallitushaku 2022

Millainen O’Diako on 2022? Haluatko olla vaikuttamassa opiskelijoiden asioihin sekä korkeakoulussamme että laajemmin? Miten O’Diakon tulisi näkyä opiskelijan arjessa? Oletko ahkera ja valmis työskentelemään paremman O’Diakon puolesta? 

 

O’Diako etsii nyt hallitukseen tekijöitä ensi vuodeksi!

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan hallituksen jäsentä.  O’Diakon hallitus vastaa myös paikallistoiminnasta Helsingissä. Muilla kampuksilla paikallistoiminnasta vastaavat paikallisjaostot.

Hallituksen vastuualueista lyhyesti: 

Puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa, toimii toiminnanjohtajan esihenkilönä ja vastaa yhteydenpidosta sidosryhmien, koulun johdon sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. 

Varapuheenjohtajalla on vastuualueenaan viestintä, sekä hän toimii puheenjohtajan työparina.

Hallituksen jäsenten vastuualueita ovat tutorointi & kansainväliset asiat, edunvalvonta (sosiaali- ja koulutuspolitiikka, hengellinen toiminta), tapahtumat, liikunta & kulttuuri.

Lue lisää vastuualueista kuulutuksen alapuolelta. 

Hallitukseen voivat hakea O’Diakon jäsenet (jäsenyys tarkistetaan). 

Mitä tästä saa?

  • Tilaisuuden oppia järjestötoiminnasta ja verkostoitua.

  • Erinomaisen CV-merkinnän, kuukausipalkkion sekä opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin.

  • Ystäviä, ikimuistoisia kokemuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia!

 

Mitä tämä vaatii?

  • Sekä ryhmätyötaitoja että kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

  • Sitoutumista ja aikaa: kokouksia noin 2-4 / kuukausi sekä oman vastuualueen mukainen työskentely ja opiskelijoiden edustaminen erilaisissa toimielimissä ja tilaisuuksissa.

  • Kuukausittaisia raportteja, sekä joustavaa asennetta sen suhteen, että työtä tehdään sekä suomeksi että englanniksi.

  • Osallistumisesta O’Diakon toimintaan ei lähtökohtaisesti kerry korvattavia poissaoloja.

  • Nyt valittavan hallituksen kausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022. Perehdytys järjestetään jo loppuvuonna 2021.

 

Mitä pitää tehdä? 

 

Pyydämme toimittamaan kirjalliset hakemukset alla olevalla lomakkeella pe 19.11. mennessä.

Hakulomake: https://forms.gle/AxrgjLf5fi5Cj1TF8

 

Hakijat ovat tervetulleita esittäytymään edustajiston kokoukseen, jossa valinta tehdään. Kutsu lähetetään hakuajan jälkeen.

Lisätietoja hallituksen tehtävistä voit kysyä sähköpostitse osoitteesta puheenjohtaja@odiako.fi tai asianosaiselta hallituksen jäseneltä. Lisätietoja hakemisesta voit kysyä osoitteesta toiminnanjohtaja@odiako.fi.

O’Diakon hallituksen vastuualueet

(lähde: O’Diakon johtosääntö mukautettuna)

Hallituksen puheenjohtaja

 

Hallituksen puheenjohtajan vastuulla on hallituksen toiminnan koordinointi. Vastuualueeseen kuuluu yhteydenpito sidosryhmien, Diakin johdon sekä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, sekä opiskelijakunnan toiminnanjohtajan esihenkilönä toimiminen. Edustaa opiskelijakuntaa yhdessä edustajiston puheenjohtajan kanssa.

 

Hallituksen varapuheenjohtaja

 

Hallituksen varapuheenjohtajan vastuulla ovat opiskelijakunnan sääntöjen määräämät tehtävät sekä hallituksen puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä. Lisäksi varapuheenjohtaja huolehtii hallituksen ja jaostojen välisestä yhteydenpidosta. Hallituksen varapuheenjohtaja vastaa viestinnästä. 

 

Vastuualueenaan viestintä, varapuheenjohtaja huolehtii, että opiskelijakunnan kotisivut ovat ajan tasalla ja että sosiaalisessa mediassa julkaistaan säännöllisesti. Hän pitää huolta, että keskustelu O’Diakon viestintäkanavissa pysyy asiallisena. Varapuheenjohtaja viestii opiskelijakunnan toiminnasta Diakin opiskelijoille, opiskelijakunnan jäsenille ja sidosryhmille. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu myös muiden opiskelijakunnan toimijoiden viestintätehtävien koordinoiminen.

 

 Edunvalvonta (sosiaali- ja koulutuspolitiikka sekä hengelliset asiat)

Hallituksen jäsen huolehtii sosiaali- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta sekä hengellisistä asioista. Hän pitää yhteyttä jaostojen sosiaali- ja koulutuspoliittisiin sekä hengellisten asioiden vastaaviin pitäen heitä ajan tasalla valtakunnallisista sosiaali- ja koulutuspoliittisista sekä hengellisistä  asioista. Hän neuvoo opiskelijoita ja ottaa vastaan opiskelijoiden palautetta sekä opiskeluhyvinvointiin että koulutuksen laatuun liittyvissä asioissa ja vie asioita eteenpäin sopivaksi katsotulla tavalla.  Vastaava tekee edunvalvonnallista yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa (esim. WSC, SAMOK, OPKU+).  

 

Edunvalvonnasta vastaava hallituksen jäsen vastaa Helsingin kampuksella järjestettävästä ei-opinnollisesta hengellisestä toiminnasta. Hän pitää yhteyttä oppilaitospappiin sekä Paavalin seurakuntaan ja järjestää tapahtumia yhdessä kyseisten tahojen kanssa. Hallituksen jäsen tekee yhteistyötä jaostojen hengellisten asioiden vastaavien kanssa ja selvittää opiskelijoiden tarpeita hengelliseen toimintaan liittyen eri kampuksilla.

 

Tutorointi ja kansainväliset asiat 

Tutoroinnista ja kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen vastaa Helsingin kampuksen tutoroinnista ja sen kehittämisestä. Hän on vastuussa tutoreiden ja jaostojen tutorvastaavien koulutuksesta parhaaksi katsomallaan tavalla yhdessä asiantuntijan kanssa. Vastaava osallistuu ajankohtaisiin koulutuksiin ja toimii yhdyshenkilönä jaostojen tutorvastaavien ja hallituksen välillä. Hän toimii yhteistyössä ohjauksen asiantuntijan kanssa.

Kansainvälisistä asioista vastaava hallituksen jäsen toimii myös linkkinä O’Diakon ja Diakin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sekä vaihto-opiskelijoiden välillä, tuo esille heidän tarpeitaan hallitukselle ja pitää yhteyttä vaihto-opiskelijoihin ja heidän tutoreihinsa. Hän on päävastuussa kansainvälisten tutorien koulutuksesta ja auttaa jaostojen tutorvastaavia vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin koordinoimisessa. Hän huolehtii, että O'Diakon tärkeät viestit saavuttavat myös kansainväliset opiskelijat.

 

Tapahtumat 

Tapahtumista vastaava hallituksen jäsen vastaa opiskelijakunnan isommista yhteisistä tapahtumista ja niiden järjestämisestä sekä Helsingin kampuksen isoista tapahtumista.  Hän kouluttaa jaostoja ja auttaa tapahtumien järjestämisessä. Hän kerää palautetta tapahtumista ja kehittää toimintaa saadun palautteen perusteella. Hän pitää yhteyttä muiden opiskelijakuntien ja -yhdistysten tapahtumavastaaviin ja tekee heidän kanssaan tapahtumayhteistyötä. Vastaava vastaa erilaisista hankinnoista sekä talousarvion seurannasta ja toteutumisesta. Hän tekee tarjouspyyntöjä ja neuvottelee erilaisista sopimuksista. Hän huolehtii, että tapahtumista kirjoitetaan raportit.


Liikunta ja kulttuuri

 

Liikunnasta ja kulttuurista vastaava hallituksen jäsen toimii opiskelijakunnan liikunta-asioiden koordinaattorina ja vastaa O’Diakon liikuntaan liittyvistä kysymyksistä. Hän vastaa erilaisten liikuntatapahtumien ja -mahdollisuuksien järjestämisestä Kalasataman kampuksella sekä yhteydenpidosta liikuntapalveluja tuottavaan tahoon. Vastaava avustaa jaostoja järjestämään kampuspaikkakunnillaan liikuntapalveluita ja -tapahtumia ja myös neuvottelee niiden toteuttamisesta Diakin kanssa. Hän osallistuu Opiskelijoiden Liikuntaliiton järjestämiin koulutuksiin, tiedottaa opiskelijoille erilaisista kursseista ja valtakunnallisista tapahtumista, kuten opiskelijoiden SM-kisoista.

 

Liikunnan lisäksi liikunnasta ja kulttuurista vastaava hallituksen jäsen järjestää Helsingin kampuksen matalan kynnyksen maksutonta toimintaa kuten Kuukautiset, verenluovutukset, Discord-tapahtumat yms. 

bottom of page